img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Dynamika zbiorowisk chwastów segetalnych upraw lnu włóknistego w Polsce na przestrzeni lat 1968 -1996

Dynamika zbiorowisk chwastów segetalnych upraw lnu włóknistego w Polsce na przestrzeni lat 1968 -1996.

Przedstawiono wyniki badań dotyczące zbiorowisk chwastów segetalnych na plantacjach lnu w Polsce, w różnych rejonach uprawy wraz z określeniem zmian w zachwaszczeniu tej rośliny w ostatnich trzydziestu latach. Oceniano wpływ warunków siedliskowych na populacje chwastów oraz zmiany w zachwaszczeniu lnu w okresie wegetacji.

Podstawowym materiałem badań były obserwacje stanu i stopnia zachwaszczenia poletek kontrolnych, na których nie stosowano herbicydów w doświadczeniach w zakresie chemicznego zwalczania chwastów w uprawie lnu z 6. Zakładów Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych w latach 1967-1996.

Opracowano nową metodę oceny wyników doświadczeń rolniczych z zastosowaniem technik komputerowych, której istotą było stworzenie aplikacji relacyjnej bazy danych w MS Access. Główną zaletą zastosowanej metody jest możliwość kompleksowego, automatycznego archiwizowania, a następnie przetwarzania, wartościowania i wizualizacji praktycznie nieograniczonej liczby, wyników doświadczeń rolniczych. Dołączono dyskietkę demonstracyjną opracowanej aplikacji.

Autor: khel@inf.poznan.pl
Kontakt: jorge@inf.poznan.pl