img img img img img img img img img img
2020-09-15
Dożynki Jasnogórskie
4-6.09.2020r. na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli Dożynki Jasnogórskie.
Ogłoszenia

03 sierpnia 2020 r.


Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie biotechnologii, biologii, biologii molekularnej.
 • Dwuletnie doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody biologii molekularnej.
 • Doświadczenie zawodowe w co najmniej trzech metodach badawczych: metody immunoenzymatyczne ( m.in. techniki ELISA, Western-Blot ), izolacja RNA i DNA, Real-time PCR, Digital PCR, sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie NGS.
 •  Zainteresowania w kierunku pracy naukowo-badawczej w zakresie badań genetycznych, farmakologicznych, innowacyjnego wykorzystania hodowli komórkowych.
 • Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji badań.
 •  Dobrą znajomość języka angielskiego.
 • Dobrą znajomość języka polskiego.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 


Zakres obowiązków:

 •  Planowanie, przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.
 • Interpretacja oraz raportowanie wyników prowadzonych analiz.
 • Przygotowanie i prowadzenie niezbędnej w projektach badawczych dokumentacji.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych oraz opisów patentowych.
 • Przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.

 


Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.
 •  Dostęp do nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w biologii molekularnej.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 1.  List motywacyjny oraz życiorys.
 2.  Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 3.  Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji naukowych i inną dokumentacji osiągnięć w pracy naukowej.
 4.  Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeby konkursu.

 


UBIEGAJĄCY SIĘ O STANOWISKO PROSZONY JEST O ZAWARCIE W DOKUMENTACJI NASTĘPUJĄCEGO ZAPISU:
„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz.1000, z późn. zm.). ”
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (zwany dalej „Instytutem”) informuje, że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszego konkursu jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B,
60 - 630 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@iwnirz.pl,
b) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej,
c) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
d) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,
e) Kandydatowi przysługuje prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent – pracownik naukowy ZKMiMR”, pod następujący adres:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Sekretariat Zastępcy Dyrektora d.s. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń IWNiRZ
ul. Kolejowa 2
62 - 064 Plewiska
w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.

 


12 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego: chemika w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające: 

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie chemii, farmacji.
 • Doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody analizy chemicznej.
 • Doświadczenie w obsłudze chromatografu cieczowego i gazowego (HPLC/GC).
 • Umiejętność obsługi chromatografu cieczowego z detekcją mas (LC-MS/MS) mile widziana.
 • Wiedzę z zakresu chemii organicznej, analiz medycznych i farmakologii.
 • Dobrą znajomość instrumentalnych i klasycznych technik analitycznych. 
 • Sumienność, kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 • Zainteresowania w kierunku pracy naukowo-badawczej w zakresie badań farmakologicznych i fitochemicznych.
 • Dobrą znajomość języka angielskiego.
 • Dobrą znajomość języka polskiego.
 • Mile widziany udokumentowany dorobek naukowy.
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
 • Umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie analiz chemicznych.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.
 • Interpretacja oraz raportowanie wyników prowadzonych analiz.
 • Przygotowanie i prowadzenie niezbędnej w projektach badawczych dokumentacji.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych oraz opisów patentowych.
 • Przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny oraz życiorys.
 2. Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Życiorys naukowy obejmujących wykaz publikacji naukowych i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej.
 4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb rekrutacji.

UBIEGAJĄCY SIĘ O STANOWISKO PROSZONY JEST O ZAWARCIE W DOKUMENTACJI NASTĘPUJĄCEGO ZAPISU:

 „Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji rekrutacyjnej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1000, z późn. zm. ). ”
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (zwany dalej „Instytutem”) informuje, że:

a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej rekrutacji jest Instytut Włókien  Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@iwnirz.pl,
b) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej,
c) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
d) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,
e) Kandydatowi przysługuje prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kandydat uzna, że 
  przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Rekrutacja – chemik FA”, pod następujący adres:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Sekretariat Zastępcy Dyrektora d.s. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń IWNiRZ
ul. Kolejowa 2
62 - 064 Plewiska

w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

23 maja 2019 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie
Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania 

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:
 •  Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie biotechnologii, biologii, biologii molekularnej.
 •  Dwuletnie doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody biologii molekularnej.
 •  Doświadczenie zawodowe w co najmniej trzech metodach badawczych: metody immunoenzymatyczne (m.in. techniki ELISA, Western-Blot), izolacja RNA i DNA, Real-time PCR, Digital PCR , sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie NGS.
 •  Zainteresowania w kierunku pracy naukowo-badawczej w zakresie badań genetycznych, farmakologicznych, innowacyjnego wykorzystania hodowli komórkowych.
 •  Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji badań.
 •  Dobrą znajomość języka angielskiego. Dobrą znajomość języka polskiego.
 •  Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych.
 •  Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
 •  Planowanie, przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.
 • Interpretacja oraz raportowanie wyników prowadzonych analiz.
 • Przygotowanie i prowadzenie niezbędnej w projektach badawczych dokumentacji.
 •  Przygotowywanie publikacji naukowych oraz opisów patentowych.
 •  Przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.
Oferujemy:
 •  Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 •  Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 •  Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.
 •  Dostęp do nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w biologii molekularnej.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:


1. List motywacyjny oraz życiorys.
2. Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji naukowych i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej.
4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb konkursu.


UBIEGAJĄCY SIĘ O STANOWISKO PROSZONY JEST O ZAWARCIE W DOKUMENTACJI NASTĘPUJĄCEGO ZAPISU:
„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z018 r., poz.1000 ). ”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (zwany dalej „Instytutem”) informuje, że:


a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszego konkursu jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60 - 630 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@iwnirz.pl,
b) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej,
c) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz
przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
d) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany,
e) Kandydatowi przysługuje prawo do:


- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent – pracownik naukowy ZKMiMR”, pod następujący adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Sekretariat Zastępcy Dyrektora d.s. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń IWNiRZ
ul. Kolejowa 2
62 - 064 Plewiska


w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.


3 kwietnia 2019 r.

!!! UWAGA !!!

Zmiana terminu składania dokumentów przez kandydatów na konkurs ogłoszony przez Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii ( BP ) IWNiRZ w Poznaniu.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: 

„Konkurs – asystent Zakład BP”, pod następujący adres: 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 B
60 - 630 Poznań

w terminie do dnia  19 kwietnia 2019 r.


21 marca 2019 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego
w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii ( BP )
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające: 

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie chemii.
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet).
 • Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej w zakresie nauk technicznych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych.
 • Zdolność do samodzielnego i profesjonalnego działania.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań z zakresu materiałów kompozytowych, chemicznej modyfikacji, w tym uniepalniania różnych materiałów.
 • Uczestniczenie w realizacji prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych.
 • Wykonywanie badań palności materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz oraz analizy procesów spalania.
 • Znajomość systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje i udział w życiu naukowym.

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • List motywacyjny i życiorys.
 • Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Informacje o dotychczasowych doświadczeniach naukowych w zakresie nauk technicznych.
 • Wykaz publikacji i udziału w pracach naukowo-badawczych.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb konkursu.

Ubiegający się o stanowisko proszony jest o zawarcie w dokumentacji następującego zapisu:

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000). ”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (zwany dalej „Instytutem”) informuje, że:

a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszego konkursu jest Instytut Włókien  Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B,  60 - 630 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@iwnirz.pl,
b) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej,
c) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
d) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,
e) Kandydatowi przysługuje prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent Zakład BP”, pod następujący adres: 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 B
60 - 630 Poznań

w terminie do dnia  05 kwietnia 2019 r.


15 listopada 2018 r.

 PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


13 lipca 2018 r.

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


28 czerwca 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o. 


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


19 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


29 marca 2018 r. 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


26 lutego 2018 r.
Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

12 grudnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko mechanizatora rolnictwa w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj


19 października 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za lata 2017 i 2018.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]

15 września 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2017.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • unieważnienie ogłoszenia [ tutaj  ]  (19.10. 2017 r.)


10 sierpnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko młodszego specjalisty / specjalistki do spraw współpracy z zagranicą w Dziale Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 marca 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


19 stycznia 2017 r.
Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Pętkowie oferuje do sprzedaży łubin wąskolistny odmiany TANGO.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

09 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

06 października 2016 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2016.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]


04 sierpnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Roślin Energetycznych w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 kwietnia 2016 .r
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na 4 stanowiska Przedstawiciela Farmaceutycznego w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 lutego 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - hodowcy jedwabnika w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki  Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

17 lutego 2016 r.
Dyrektor  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

17 września 2015 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2015.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Flory Bakteryjnej Przewodu Pokarmowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj ]


09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj


22 września 2014 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2014.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.12.2014 r.)  [ tutaj ]

04 września 2014 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Naturalnego Barwienia Sztuka Naturalna w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

14 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - laboranta w Zakładzie Biotechnologii  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

23 lipca 2014 r.
Ogłoszenia o konkursie na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

 15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Farmakologii i Fitochemii IWNiRZ - profesora zwyczajnego – pracownika naukowego.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora IWNiRZ o konkursie na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

07 maja 2014 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko PRZEDSTAWICIELA FARMACEUTYCZNEGO w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Miejsce pracy: Województwo Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

04 marca 2014 r.
Rada Naukowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Informacja Prezydium Rady Naukowej IWNiRZ o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora IWNiRZ (19 maja 2014  r.)  [ tutaj ]