img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zakład Inżynierii Bioproduktów

Zakład Inżynierii Bioproduktów

Kierownik

dr Jolanta Batog

tel.: (+48) 61 84 55 856

e-mail: jolanta.batog@iwnirz.pl

Zastępca Kierownika

dr inż. Joanna Foksowicz-Flaczyk

tel. (+48) 61 84 55 812

e-mail: joanna.flaczyk@iwnirz.pl

W skład Zakładu Inżynierii Bioproduktów wchodzi:

 • Pracownia Mikrobiologiczna
 • Laboratorium Palności

Zakres działalności Zakładu:

 • Biokompozyty z tworzyw termoplastycznych z surowcami roślinnymi.
 • Modyfikacja chemiczna surowców lignocelulozowych, polimerów do specjalnych zastosowań.
 • Przetwarzanie biomasy lignocelulozowej na cele energetyczne - biopaliwa.
 • Wykorzystanie roślin zielarskich i kultur bakteryjnych w produkcji biopasz.
 • Badania mikrobiologiczne surowców, produktów roślinnych i pszczelarskich oraz materiałów technicznych.
 • Kompozyty na bazie surowców lignocelulozowych zaklejane niekonwencjonalnymi środkami wiążącymi.
 • Kompozyty ogniozaporowe odporne na długotrwałe działanie wysokich temperatur.
 • Nanotechnologia - nanorurki węglowe, nanowłókna polimerowe, funkcjonalizacja biomateriałów nanocząstkami.
 • Palność, biodeterioracja materiałów, środki bio- i ogniochronne.

Technologie:

 • Naturalny wypełniacz do kompozytów o osnowie polimerowej, do obniżenia palności i podatności na działanie grzybów/mikroorganizmów oraz podwyższenia stabilności termicznej i właściwości mechanicznych.
 • Proces otrzymywania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej.
 • Udoskonalony szczep drożdży gorzelniczych do procesu fermentacji etanolowej biomasy lignocelulozowej.
 • Kompozycja szczepów bakterii probiotycznych jako dodatek do pasz do zwalczania bakterii patogennych u zwierząt gospodarskich.
 • Funkcjonalny system wykończania tkanin z włókien naturalnych do odzieży chroniącej przed skutkami silnego promieniowania słonecznego i o właściwościach antybakteryjnych.
 • Filtry specjalne z nanowłókien na bazie biopolimerów o selektywnych właściwościach filtracyjnych.
 • Technologia wytwarzania płytowych kompozytów ogniozaporowych odpornych na długotrwałe działanie wysokich temperatur.
 • System ogniochronny, grzybo- i owadobójczy do drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Pęczniejący ogniochronny lakier do drewna i tworzyw drzewnych, do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów drewnianych.
 • Środek usuwający siniznę z drewna iglastego.

Osiągnięcia:

 • Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzanie pęczniejącego, ogniochronnego lakieru EXPANDER FR zawierającego nanomodyfikatory, do drewna i tworzyw drzewnych. Patent ZL 200580024467.9 (ChRL, 2011), HK1114114 (Hong Kong, 2012), US 9,034,221 (USA, 2015) - 2 złote medale, 1 srebrny i 3 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW, a w 2016 roku nagroda specjalna za wybitne działania w tworzeniu innowacji na "The Invention & New Product Exposition", Pittsburgh, USA.
 • Technologia aplikacji nanoligniny na wyroby włókiennicze w celu nadania produktom właściwości barierowych przed promieniowaniem UV i antybakteryjnych. Patent EP 2150649 (2012) - 4 złote medale, 2 srebrne i 3 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW.
 • Opracowanie kompozytu ogniozaporowego VERBLOCKER przeznaczonego do konstrukcji drzwi i przegród przeciwpożarowych - 3 złote medale i 2 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji środka Antysin do usuwania sinizny z drewna iglastego - Świadectwo Ochronne 128455.
 • Enzymatyczny sposób zaklejania kompozytów lignocelulozowych.
 • Kompozyt polietylenu wzmocniony silanizowanym włóknem lnianym. Patent PL 229448 (2018)
 • Sposób wytwarzania multifunkcyjnych tkanin naturalnych o działaniu biobójczym i właściwościach hydrofobowych. Patent PL 229449 (2018)
 • Opracowanie innowacyjnych dodatków paszowych zawierających dodatki roślinne i aktywne szczepy mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do patogennych szczepów bakterii przeznaczone do profilaktyki zdrowotnej cieląt, prosiąt i kurcząt. Zgłoszenie patentowe P.416207 (2016) oraz patenty PL 233897, PL 233898 i PL 233899 (2019) oraz PL 236397 (2020)

Współpraca:

 1. Współpraca z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami z kraju i z zagranicy przy realizacji projektów w zakresie nowych kompozytów lignocelulozowych, polimerowo-lignocelulozowych, modyfikacji chemicznej, palności, nanotechnologii, biopaliw i biopasz, m.in.:
 • Program Ramowy Horyzont 2020 - projekt w zakresie wykorzystania materiałów pochodzenia naturalnego, w tym modyfikowanych (mikro) włókien naturalnych, do rozwoju opakowań i dóbr konsumenckich oraz w energetyce i motoryzacji (INNPRESSME).
 • VII Program Ramowy UE: SMILEY, NATURTRUCK.
 • Projekt w ramach Inicjatywy CORNET w zakresie preimpregnowanych laminatów wzmocnionych wyrobami z włókien lnianych (CELPREG).
 • Projekt w ramach Programu ERA-NET FACCE SURPLUS 2 w zakresie zintegrowanego systemu bioremediacji - biorafinacja z wykorzystaniem gatunków halofitów (HaloSYS).
 • Projekty w ramach POIG 2007-2013 w zakresie powłok ogniochronnych (NANOMITEX), żywności bioaktywnej o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych (BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ) oraz kompozytów z napełniaczami i wzmocnieniami naturalnymi.
 • Projekty badawcze w ramach Przedsięwzięcia MNiSW „Inicjatywa technologiczna I”.
 • Projekty w ramach Programu Badań Stosowanych (NCBR) w zakresie krzemoorganicznych środków do uszlachetniania włókien i tkanin naturalnych (SILANTEX), produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta (SORMISOL) oraz preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich (EUBIOTYKI).
 • Program Wieloletni MRiRW “Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” (2017-2020) w zakresie biokompozytów, biopaliw i biopasz.
 • Projekty w ramach POIR 2014-2020 w zakresie innowacyjnych wyrobów z mleka koziego (OPTYCAPRA) oraz biokompozytów z napełniaczami naturalnymi z konopi (KonBioKomp).
 • Projekt w Sieci ERA-Chemistry w zakresie zabezpieczenia ognioodpornego kompozytów polimerowych wzmacnianych biowłóknami.
 • COST Action MP 1105 nt. ognioodporności tekstyliów i materiałów pokrewnych opartej na nanocząsteczkach.
 • COST Action MP1206 nt. nanowłókien otrzymanych metodą elektroprzędzenia do materiałów kompozytowych i ich innowacyjne zastosowania przemysłowe.
 • Projekty badawcze własne (NCN) oraz projekty celowe (NCBR).
 1. Oferta usług badawczych i komercyjnych:
 • biodeterioracja mikrobiologiczna materiałów technicznych,
 • ocena czystości i aktywności mikrobiologicznej materiałów,
 • opracowanie i wytwarzanie kompozytów na bazie polimerów termoplastycznych i różnego rodzaju wypełniaczy,
 • badania palności wyrobów budowlanych do celów certyfikacji,
 • kompleksowa charakterystyka pożarowa materiałów, w tym zabezpieczonych ogniochronnie,
 • prototypowanie wyrobów metodą druku 3D,
 • badania i analiza właściwości reologicznych polimerów i kompozytów.
 1. Cykliczne, coroczne szkolenia, praktyki studentów wyższych uczelni i staże studentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 m.in. współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 2. Członkostwo: Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS 3 (MRPiT), Forum Inteligentnych Specjalizacji (UMWW), Polski Komitet Normalizacyjny KT 27 i 185, International Lignin Institute, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, Polski Klub Laboratoriów Badawczych POLLAB.