img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Pracownia Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych

Pracownia Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych

Kierownik Pracowni: dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ
e-mail: jerzy.mankowski@iwnirz.pl
tel. (+48) 61 845 58 51

Działalność:

 • Opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii produkcji włókna lnianego i konopnego na cele włókiennicze oraz techniczne,
 • Wysokoefektywne systemy ekstrakcji metodą dekortykacji słomy roślin włóknistych i wykorzystanie otrzymanego surowca w produkcji pozawłókienniczej, 
 • Techniki roszenia słomy lnianej i konopnej umożliwiające skrócenie czasu roszenia oraz poprawę jakości produkowanego włókna,
 • Kompleksowa technologia produkcji włókna lnianego i konopnego umożliwiająca poprawienie ich właściwości przędnych,
 • Kotonizacja włókna lnianego i konopnego pod kątem produkcji przędz mieszankowych z wełną, bawełną i włóknami chemicznymi,
 • Prowadzenie badań w zakresie wpływu czynników agrotechnicznych na kształtowanie się ilości i jakości włókna lnu i konopi w zależności od kierunku jego zastosowania,
 • Zagospodarowanie biomasy roślin włóknistych pozyskanych z terenów skażonych jako surowca dla różnych gałęzi przemysłu,
 • Możliwości wykorzystania słomy lnu oleistego oraz innych produktów ubocznych produkcji rolniczej na cele techniczne i energetyczne,
 • Przygotowanie surowców włóknistych jako składnika materiałów kompozytowych,
 • Gospodarcze kierunki utylizacji paździerzy lnianych i konopnych,
 • Doradztwo w zakresie organizacji punktów przerobu roślin włóknistych oraz tworzenia grup producentów włókna,
 • Monitorowanie aktualnej sytuacji w zakresie produkcji i wykorzystania włókna lnianego i konopnego przez krajowy przemysł włókienniczy,
 • Informacje dotyczące Rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej w zakresie lnu i konopi,
 • Prowadzenie szkoleń dotyczących prawidłowego roszenia lnu i konopi na plantacjach technologii produkcji włókna oraz warunki jego przygotowania dla przędzalni.


Oferta:

 • Morfologiczna ocena słomy lnianej i konopnej,
 • Ocena zawartości długiego i krótkiego włókna w słomie lnianej i konopnej,
 • Organoleptyczna ocena jakości włókna lnianego i konopnego,
 • Ocena stopnia wyroszenia słomy lnianej i konopnej,
 • Przygotowanie surowców lignocelulozowych do wykorzystania w materiałach kompozytowych,


Technologie:

 • Wysokoefektywna technologia produkcji włókna konopnego,lnianego oraz lnu oleistego, jako alternatywnego surowca do ekologicznego wytwarzania masy celulozowo-papierniczej oraz wytwarzania materiałów kompozytowych,
 • Technologia produkcji przędz mieszankowych bezwrzecionowych z udziałem kotoniny konopnej, bawełny i włókien chemicznych z przeznaczeniem na ekologiczne wyroby dziewiarskie i tkackie,
 • Technologie adaptacji włókien naturalnych oraz paździerzy lnianych i konopnych dla otrzymywania materiałów kompozytowych na bazie polimerów termoplastycznych,
 • Recykling odpadów włóknin wiązanych żywicami fenolowymi wzbogacanych o nieprzędne włókno lniane i konopne pod kątem produkcji Porosa dla przemysłu motoryzacyjnego i budownictwa,
 • Technologia produkcji ekologicznych mat dezynfekcyjnych wykonanych na bazie włókna konopnego i lnianego.


Osiągnięcia:

Patenty zgłoszone:

 • Biodegradowalne maty przeciw zarazie wykonane z włókna konopnego – zgłoszenie nr P384635. 07.03.2008 rok.
 • Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej – zgłoszenie P358038 30.12.2002.
 • Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych z paździerzami lnianymi lub konopnymi P358039 30.12.2002.
 • The method of making modified cellulose fibers. WO 2004/081267 23.09.2004.
 • Method of mechanical separation of natural fibers. WO 02/08501 A1 20.07.2000.


Patenty udzielone
:

 • Sposób wytwarzania modyfikowanych włókien celulozowych. P359080 29.09.2008.
 • Sposób wytwarzania kompozytu z polimeru termoplastycznego i włókien nr 186577 27.02.2004.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 • Srebrny medal na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE w roku 2006.
 • Złoty medal na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnych Technik Brussels Eureka 2005.
 • Wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Nauki Rumunii 2005 rok.
 • Tytuł Lider Innowacji 2005 przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego.
 • Wyróżnienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla zespołu badawczego w kategorii wynalazek produktu lub technologii, nagrody gospodarczej Województwa Wielkopolskiego w roku 2005.
 • Srebrny medal na 103 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE w roku 2004.
 • Puchar Ministra Nauki za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze w roku 2004.
 • Złoty medal przyznany przez Międzynarodowe Jury na 52 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2003.
 • Nagrodę Specjalną przyznaną przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków 2003 rok.
 • Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości w kategorii Technologia Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie pod patronatem Premiera RP.
 • Złoty medal na  36 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów , Genewa, 2-6 kwietnia 2008.

Wdrożenia:

 • Wdrożenie produkcji włókna konopnego jednopostaciowego wełno- i bawełnopodobnego – Zakład Doświadczalny Lenkon Stęszew - rok 2002 do 2004.
 • Wdrożenie produkcji przędzy mieszankowej bawełnopodobnej bezwrzecionowej dwu- i trójskładnikowej z udziałem kotoniny konopnej - „Zamatex” Sp. z o.o. Przędzalnia w Moszczenicy – rok 2002 do 2003.
 • Zagospodarowanie i powtórne wykorzystanie trudno rozwłóknialnych odpadów powstających w procesie produkcji elementów z POROSA – Lear Corporation Poland Sp. z o.o. Tychy – rok 2002.
 • Włókna lnianego uszlachetnionego mechanicznie z przeznaczeniem na pozalniarski-bawełniarski system przędzenia – Zakład Doświadczalny Lenkon - Stęszew - rok 2003-2004.
 • Ekologiczne maty dezynfekcyjne przeciw zarazie ptasiej grypy - Zakład Doświadczalny Lenkon - Stęszew  - rok 2008.

Ekologiczne maty sanitarne z włókien naturalnych.

Kompozyty polimerów termoplastycznych ze słomą rzepakową.
Pracownia Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych