img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Zakład Farmakologii i Fitochemii

Do zakresu działania Zakładu Farmakologii i Fitochemii należy:

 • Prowadzenie badań farmakologicznych i analitycznych produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem roślinnych produktów leczniczych oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego.
 • Ocena fitochemiczna jakości surowców roślinnych i ich przetworów, produktów leczniczych roślinnych, syntetycznych produktów leczniczych i homeopatycznych oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne w celu wyznaczenia parametrów jakościowych. Zakład posiada certyfikat GMP oraz aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz prowadzi prace w celu uzyskania certyfikatu GLP.
 • Opracowywanie metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości (i ich walidacja zgodnie z zaleceniami ICH) dla substancji roślinnych i ich przetworów, produktów leczniczych roślinnych, syntetycznych i homeopatycznych oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne oraz badania stabilności surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami EMEA/ICH.
 • Badania skażeń pozostałości pestycydów i metali szkodliwych dla zdrowia substancji roślinnych i ich przetworów oraz półproduktów i wyrobów gotowych produktów leczniczych i suplementów diety.
 • Opracowywanie specyfikacji dla substancji roślinnych i ich przetworów oraz opiniowanie norm jakościowych w zakresie substancji roślinnych i ich przetworów i opracowywanie receptur produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne.
 • Prowadzenie badań zmienności genetycznej roślin zielarskich.
 • Badanie biodostępności leków syntetycznych i preparatów pochodzenia roślinnego (HPLC, UPLC, GC-MS,TLC).
 • Wydawanie opinii na temat kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego takich jak suplementy diety oraz opinii na temat środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Działalność w zakresie opiniowania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. (art. 31 ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (załącznik nr 3 do ww. Rozporządzenia).
 • Wykonujemy także opinie dotyczące bezpieczeństwa stosowania różnorodnych surowców roślinnych i ich przetworów w żywności.
 • Współpracujemy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na terenie Polski w zakresie bezpieczeństwa stosowania surowców roślinnych w żywności.
 • Ponadto wydajemy opinie dotyczące bezpieczeństwa stosowania różnorodnych surowców zielarskich i/lub możliwości ich zastosowania jako składników suplementów diety  na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie na teren RP; opracowania dotyczące historii spożycia surowców roślinnych przed majem 1997 r. w celu wprowadzenia na teren Unii Europejskiej oraz wpływu surowców roślinnych wchodzących w skład produktów spożywczych, w tym suplementów diety znajdujących się w sprzedaży w Polsce na zdrowie konsumentów. Interesują nas także dane naukowe dotyczące jakości surowców roślinnych wchodzących w skład produktów spożywczych, występowanie możliwych interakcji między składnikami roślinnymi a innymi składnikami produktów spożywczych; zajmujemy się również monitorowaniem suplementów diety znajdujących się w sprzedaży w Polsce pod kątem składników niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów oraz produktów „ziołowych” zafałszowanych syntetycznymi substancjami leczniczymi o silnym działaniu farmakologicznym lub substancjami toksycznymi.
 • Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce roślinne.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców, półproduktów i preparatów roślinnych, suplementów diety, wyrobów spożywczych, preparatów pszczelarskich, kosmetycznych oraz opakowań oraz oznaczanie ich aktywności antybiotycznej.
 • Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania analiz fitochemicznych dla potrzeb prac technologicznych i hodowlanych oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownictwo Instytutu.

Kontakt do sekcji opiniowania:

Dr Justyna Baraniak, email: justyna.baraniak@iwnirz.pl, tel. 61 6659550, wew.15

Dr Małgorzata Kania-Dobrowolska, email: malgorzata.kania@iwnirz.pl, tel. 61 6659550, wew. 20