img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Pracownia Roślin Energetycznych

Pracownia Roślin Energetycznych


Kierownik Pracowni:

dr hab. Henryk Burczyk, prof. IWNiRZ
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
Tel.: (+48) 61 84 55 861

dr inż. Jakub Frankowski
e-mail:
jakub.frankowski@iwnirz.pl


Tematyka badawcza

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • Określenie możliwości wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele energetyczne;
  • Ocena jakości biomasy, wydajności energetycznej i opłacalności ekonomicznej w zależności od sposobu uprawy;
  • Opracowanie efektywnych metod wykorzystania odpadowej biomasy roślinnej do produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych;
  • Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych związanych z produkcją, przetwórstwem i wykorzystaniem biomasy;
  • Współpraca w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie, energetyce i innych gałęziach gospodarki;

Uzyskane wyniki są publikowane i wdrażane w praktyce.

1. Hodowla, uprawa  i możliwości wykorzystania nowej formy użytkowej - konopi oleistych odmiany Henola.

1.1. Łochyńska M., Frankowski J., 2019, Impact of Silkworm Excrement Organic Fertilizer on Hemp Biomass Yield and Composition. Journal of Ecological Engineering, 20(10), 63-71.

1.2. Burczyk H., Frankowski, J., 2018, Henola – pierwsza polska odmiana konopi oleistych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 93(3), 89-101.

1.3. Burczyk H., 2018, Konopie oleiste Henola – nową rośliną uprawną. Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy, 128, 24-25.

1.4. Burczyk H., Frankowski J., Oleszak G., 2017, Introduction of oilseed hemp Henola In cultivation and its application In food processing, 4th International Conference „Technology transfer for the development of new products in agriculture and industry”, Poznań, 30.06.2017 r.

1.5. Burczyk H., 2017, Konopie oleiste Henola – nowa roślina uprawna. Tygodnik Poradnik Rolniczy, 12, 48-49.

1.6. Burczyk H., Oleszak G., 2016, Uprawa konopi oleistych (Cannabis sativa var. oleifera) do produkcji nasion, oleju, i biogazu. Problemy Inżynierii Rolniczej, 24(4), 109-116.

2. Gospodarcze wykorzystanie sorgo z krajowych upraw.

2.1. Przybylska-Balcerek A., Frankowski J., Stuper-Szablewska K., 2020, The influence of weather conditions on bioactive compound content in sorghum grain. European Food Research and Technology, 246(1), 13-22.

2.2. Przybylska-Balcerek A., Frankowski J., Stuper-Szablewska K., 2019, Bioactive compounds in sorghum. European Food Research and Technology, 245(5), 1075-1080.

2.3. Szambelan K., Nowak J., Frankowski J., Szwengiel A., Jeleń H., Burczyk H., 2018, The comprehensive analysis of sorghum cultivated in Poland for energy purposes: Separate hydrolysis and fermentation and simultaneous saccharification and fermentation methods and their impact on bioethanol effectiveness and volatile by-products from the grain and the energy potential of sorghum straw. Bioresource technology, 250, 750-757.

2.4. Frankowski J., 2017, Właściwości odżywcze i lecznice sorgo (Sorghum Moench) Postępy Fitoterapii, 18(3), 209-214.

2.5. Burczyk H., Batog J., Frankowski J., Wawro A., 2017,  Plonowanie wybranych odmian sorga uprawianych w plonie głównym i wtórym do produkcji bioetanolu. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 90(4), 70-79.

2.4. Frankowski J., 2017, Właściwości odżywcze i lecznice sorgo (Sorghum Moench) Postępy Fitoterapii, 18(3), 209-214.

2.5. Burczyk H., Batog J., Frankowski J., Wawro A., 2017,  Plonowanie wybranych odmian sorga uprawianych w plonie głównym i wtórym do produkcji bioetanolu. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 90(4), 70-79.

2.6. Burczyk H., 2012, Poznanie wydajności bioetanolu z biomasy sorgo w zależności od metody jej produkcji, I Sympozjum Naukowe pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta, 14.09.2012r.

3. Przydatność uprawy jednorocznych roślin (kukurydza, sorgo, poplony ozime i ścierniskowe) do produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej

3.1. Frankowski J., Burczyk B., 2016, Biomasa jednorocznych roślin energetycznych jako element dywersyfikacji źródeł energii w Polsce, str. 83 - 109 [w:] Monografie „Inżynieria środowiska – młodym okiem” tom 26. Ekoenergetyka, pod red. Skoczko I., Piekutin J., Drobiszewskiej M. i Mokryckiego R., Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. ISBN - 978-83-62582-93-8.

3.2. Burczyk H., 2015, Przydatność wybranych odmian żyta uprawianego w poplonach ozimych do produkcji biogazu, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 85-91.

3.3. Burczyk H., 2014, Biomasa z poplonu ozimego i plonów wtórych, Biomasa, Nr 3/2014.

3.4. Burczyk H., 2014, Kukurydza wczesna uprawiana w poplonach ścierniskowych na paszę lub biogaz, Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 81-89.

3.5. Burczyk H., 2013, Przydatność poplonów ozimych oraz kukurydzy i sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy dla biogazowni, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2, 87-97.

3.4. Burczyk H., 2014, Kukurydza wczesna uprawiana w poplonach ścierniskowych na paszę lub biogaz, Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 81-89.

3.5. Burczyk H., 2013, Przydatność poplonów ozimych oraz kukurydzy i sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy dla biogazowni, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2, 87-97.

3.6. Burczyk H., 2012, Przydatność jednorocznych roślin uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby energetyki zawodowej, Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 59-68.

3.7. Burczyk H., 2011, Przydatność zbóż na potrzeby produkcji energii odnawialnej w świetle wyników doświadczeń, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 43-51.

3.8. Burczyk H., 2011, Burak cukrowy - rośliną energetyczną, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Nr 3/2011.

3.9. Burczyk H., 2010, Produkcja i wykorzystanie biomasy roślin jednorocznych na potrzeby energii odnawialnej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 71-84.

3.10. Burczyk H., 2009, Produkcja biomasy na cele energetyczne w warunkach Wielkopolski. Referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, I Kongres Nauk Rolniczych, IUNG – PIB, Puławy.

3.11. Burczyk H., Kołodziej J., Kowalska M., 2009, Plony i wartości energetyczne kukurydzy, sorga i konopi włóknistych w porównaniu z roślinami egzotycznymi. Referat i publikacja w materiałach konferencyjnych, XIII Konferencja Naukowa IUNG - PIB, Puławy.

4. Kierunki uprawy i metody hodowli konopi włóknistych w Polsce.

4.1. Burczyk H., Grabowska L., Strybe M., Konczewicz W., 2010, Wpływ gęstości siewu i terminu zbioru konopi włóknistych na wydajność biomasy oraz elementów składowych plonu, Pamiętnik Puławski Z. 152, 59-75.

4.2. Burczyk H., Kowalski M., Kowalska M., 2011, Przydatność energetyczna konopi włóknistych na przykładzie nowej odmiany Wielkopolskie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2, 119-122.

4.3. Burczyk H., Kowalski M., Pławuszewski J., 2005, The trends and methods of hemp breeding in Poland, Journal of Natural Fibres, 2 (1), 25-33.

4.4. Burczyk H., 2003, Production of Hemp Sowing Seeds in Poland, Journal of Industrial Hemp, 8 (1), 81-88.

5. Przydatność biomasy z konopi włóknistych na cele energetyczne.

5.1. Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J., Strybe M, 2008, The industrial hemp as a Raw material in the energy production, Journal of Industrail Hemp, 13 (1), 37-48.

5.2. Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J., 2007, Konopie włókniste jako rośliny energetyczne. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji NAROSSA - 2007, Poznań, 17-18.06.2007 r.

6. Biomasa z konopi włóknistych dla potrzeb przemysłu celulozowo - papierniczego.

6.1. Burczyk H., Grabowska L., Kowalski M., 2006, Industrial hemp as an alternative to wood pulp. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji PAN – Poznań w wydawnictwie PAGEN, 159-168.

6.2. Burczyk H., Grabowska L., Kowalski M., 2006, Konopie włókniste alternatywą celulozy z drewna w produkcji papieru. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Wiedniu, 16-18.11.2006 r., 21-32.

6.3. Burczyk H., Menesiak M. Z., Industrial Hemp as a Source of Cellulose for Paper Production. Referat i publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji 7-th International Symposium „Alternative Cellulose – Manufacturing, Forming and Production”, Rudolstadt, Niemcy.

7. Produkcja konopnych olejków eterycznych w plonie głównym i poplonach ścierniskowych.

7.1. Burczyk H., 2016, Uprawa konopi na włókno i cenny olejek eteryczny, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 18/2016.

7.2. Burczyk H., 2015, Konopie włókniste uprawiane w poplonach ścierniskowych – źródłem olejków eterycznych i włókna lub biogazu, Problemy Inżynierii Rolniczej, 89 (3), 29-38.

7.3. Burczyk H., Kaniewski R., Konczewicz W., Kryszak N., Turowski J., 2009, Konopie włókniste źródłem olejków eterycznych, Pamiętnik Puławski, Nr 151/1.

8. Organizacja gospodarstw energetycznych specjalizujących się w produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej.

8.1. Burczyk H., 2015, Produkcja biomasy w gospodarstwach energetycznych na potrzeby energii odnawialnej. Referat oraz publikacja w materiałach konferencyjnych na Międzynarodowej Konferencji ITP w Warszawie, 24.09.2015 r.

8.2.Burczyk H., 2013, Maksymalizacja produkcji biomasy w zrównoważonym zmianowaniu roślin dla gospodarstw energetycznych, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 82-89.

9. Biogospodarka w polskim rolnictwie.

9.1. Łochyńska M., Frankowski J., 2018, The biogas production potential from silkworm waste. Waste Management, 79, 564-570.

9.2. Burczyk H., 2016, Wybrane zagadnienia poprawiające biogospodarkę w rolnictwie. Referat oraz publikacja w materiałach konferencyjnych na Międzynarodowej Konferencji w IUNG - PIB w Puławach, 21-22.06.2016 r.

9.3. Burczyk H., 2016, Jak poprawiać biogospodarkę w rolnictwie? Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 33/2016.

10. Hodowla i uprawa lnu oleistego.

10.1. Burczyk H, 2017, Uprawa i wykorzystanie lnu oleistego, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 14, 46-47.

10.2. Burczyk H., 2014, Uprawa lnu oleistego, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 15.

10.3. Burczyk H., 2012, Len oleisty na potrzeby prozdrowotne, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 17.

10.4. Burczyk H., Praczyk M., Kozak J., Silska G., 2010, Przydatność technologiczna lnu oleistego na przykładzie nowej odmiany Bukoz, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1/2, 122-127.