img img img img img img img img img img
2021-04-16
Serdecznie zapraszamy
do udziału w Konferencji Młodych Naukowców pt. Polskie rolnictwo XXI w. dla innowacyjnej biogospodarki
Projekt WRPO

11.12.2020-samorzad

TYTUŁ: Utworzenie Centrum Analiz i Badań Surowców, Procesów oraz Bioproduktów w celu zwiększenia potencjału biogospodarki dla rozwoju rolnictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym


Nr projektu: RPWP.01.01.00-30-0008/19

Program : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014‑2020

Konkurs nr: RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”
Koordynator: Instyttu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Partnerzy:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)


Complete Hemp Technologies sp. z o.o.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ


Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej IWNIRZ, w celu wzrostu konkurencyjności jego usług na rynku lokalnym i globalnym oraz odpowiedź na bieżące potrzeby międzynarodowej nauki w temacie zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz biogospodarki (w perspektywie zagrożenia ubóstwem surowców konwencjonalnych oraz galopujących zmian klimatu). Jest to odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane do Instytutu przez podmioty komercyjne.

Projekt zakłada zakup specjalistycznego wyposażenia oraz stworzenie stanowisk badawczych, które będą spełniać nowoczesne standardy badawcze i umożliwią upowszechnienie badań i rozwój z zakresu biogospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Tym samym projekt przyczyni się do umocnienia na rynku pozycji Instytutu oraz partnerów, wzrostu konkurencyjności sektora rolniczego oraz regionu Wielkopolski.

Planowane efekty projektu:

Rozwój technologii i nauki będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zwiększenie dostępności aparatury badawczej oraz obniżenie kosztów badań, w których efekcie nastąpi w Polsce zwiększenie liczby projektów badawczych, realizowanych zarówno przez jednostki naukowe, prywatne przedsiębiorstwa, jak i rolników. Wpłynie to korzystnie na potencjał polskich kadr oraz opracowywanych innowacji. Zgodnie z celem szczegółowym, projekt wpłynie na zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z urządzeniami i materiałami badawczymi w jednostkach naukowych, skoncentrowanej na realizacji kluczowych potrzeb w zakresie działalności B+R w regionie wchodzących w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Podstawowy zakres prac możliwych do wykonania na zakupionej aparaturze, ma sprostać potrzebom statutowej działalności IWNiRZ oraz umożliwić zwiększenie zakresu tej działalności, w ramach badań nad roślinami zielarskimi, włóknistymi i energetycznymi. Niemniej jednak sam projekt powołania Centrum Analiz Biogospodarki, wybiega swoją konwencją dużo szerzej. Nie bez znaczenia dla samego projektu jest dobór konsorcjantów o szerszym profilu działania niż IWNiRZ, ale związanych z tematyką biogosodarki, rolnictwa i ochrony środowiska. Taki skład powinien zagwarantować jak najszersze podejście do zagadnienia biogospodarki oraz powodzenie w realizacji celów i zadań projektu.

Wartość projektu: 8 080 312,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4824781,15 PLN

Czas trwania projektu: 2020-2022