img img img img img img img img img img
2021-12-08
Złota Setka Polskiego Rolnictwa 2021
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wziął udział w gali wręczenia nagród dla najlepszych firm z branży rolno-spożywczej.
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko techniczne
Poznań, dnia 06.10.2021r. 

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Zakładzie Biotechnologii


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
- ukończyły studia wyższe na kierunku biotechnologia 

I. Informacje ogólne:

1. Instytucja ogłaszająca konkurs: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB
2. Miasto: Poznań
3. Stanowisko: inżynieryjno-techniczne
4. Dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo 
5. Liczba wakatów: 2
6. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 3.000 zł brutto miesięcznie
7. Termin składania dokumentów do: 12.11.2021r.
8. Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem z dopiskiem „Konkurs na pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Biotechnologii”
9. Zakład, w którym Kandydat miałby pracować: w Zakładzie Biotechnologii

II. Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Stopień magistra w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, z doświadczeniem pracy na roślinach 
2. Doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody biologii molekularnej (izolacja DNA, Real-Time PCR, markery) 
3. Zainteresowania naukowe w zakresie integracyjnych badań roślin zielarskich i włóknistych z wykorzystaniem metod biotechnologicznych 
4. Umiejętności: obsługa urządzeń laboratoryjnych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji badań, właściwa analiza i interpretacja wyników
5. Dobra znajomość języka angielskiego
6. Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych
7. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego:

1. Podanie o zatrudnienie wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon).
2. Skan bądź kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. Skan bądź kserokopia dyplomu nadania stopnia naukowego (jeśli dotyczy).
4. Skan bądź kserokopia uzyskania tytułu naukowego (jeśli dotyczy).
5. Życiorys.
6. Spis publikacji kandydata, zgłoszeń patentowych, patentów wdrożeń projektów badawczych (jeśli dotyczy).
7. Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą (jeśli dotyczy). 

IV. Kryteria oceny kandydatów: 

1. Ukończone studia (II stopnia)
2. Posiadanie specjalności: biotechnologia roślin 
3. Tematyka pracy dyplomowej 
4. Praktyki i staże zawodowe itp. 
5. Aktywność naukowa mierzona liczbą udziałów w konferencjach naukowych, sympozjach i kołach naukowych 
6. Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Każdy ze zgłoszonych kandydatów otrzyma indywidualną informację na temat wyników konkursu w odniesieniu do swojej osoby. Informacja o zwycięzcy konkursu będzie podana na stronie internetowej Instytutu.

VI. Planowany okres zatrudnienia: od 05.11.2021 r.