img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
OFERTY PRACY

Poznań, dnia 22.04.2022

Konkurs na stanowisko adiunkta, kierownika w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

OGŁOSZENIE KONKURSOWE NA STANOWISKO NAUKOWE

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2021r. poz.1192) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
- posiadają stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
- posiadają dorobek naukowy o sumarycznym Impact Factor minimum 10 punktów.

I. Informacje ogólne:
1. Instytucja ogłaszająca konkurs: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB
2. Miasto: Plewiska
3. Stanowisko: adiunkt
4. Dyscyplina naukowa: Rolnictwo i ogrodnictwo lub pochodne nauki rolnicze
5. Liczba wakatów: 1
6. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 5 500 brutto miesięcznie
7. Termin składania dokumentów do: 21.05.2022r.
8. Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem z dopiskiem „Adiunkt, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych” w kadrach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań lub elektronicznie na adres: kadry@iwnirz.pl
9. Link do strony: https://www.e-bip.org.pl/iwnirz/12567
10. Zakład, w którym Kandydat miałby pracować: Zakład Farmakologii i Fitochemii, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Plewiskach, ul. Kolejowa 2

II. Wymagania stawiane kandydatom:
1. Stopień doktora nauk przyrodniczych
2. Wiedza i umiejętności z zakresu metod biologii molekularnej
3. Posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji w obszarze nauk rolniczych
4. Odbyte staże/praktyki oraz udokumentowana współpraca 
5. Znajomość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym (B1 lub wyżej)
6. Niezależność, wysoka motywacja do pracy w nauce, umiejętność rozwiązywania problemów.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Osiągnięcia organizacyjne.
9. Podjęcie pracy w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu Oddział Plewiska, jako podstawowym miejscu zatrudnienia.
10. Kandydat może być poproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz o przedstawienie wyników swoich prac naukowych.
III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego:
1. Podanie o zatrudnienie wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon).
2. Skan bądź kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. Skan bądź kserokopia dyplomu nadania stopnia naukowego 
4. Skan bądź kserokopia uzyskania tytułu naukowego
5. Życiorys.
6. Spis publikacji kandydata, zgłoszeń patentowych, patentów wdrożeń projektów badawczych 
7. Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą 
IV. Kryteria oceny kandydatów: 
1. Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnych autorem lub autorem znaczącym oraz zgłoszeń patentowych/patentów/lub wdrożeń,
2. Mobilność w karierze naukowej (w tym odbyte staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże i praca w przemyśle),
3. Liczba cytowań i prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym,
4. Kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych,
5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego,
6. Przerwy w pracy naukowej i wskazany dorobek Kandydata przeliczony na efektywne lata pracy naukowej.
V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Do 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Każdy ze zgłoszonych kandydatów otrzyma indywidualną informację na temat wyników konkursu w odniesieniu do swojej osoby. Informacja o zwycięzcy konkursu będzie podana na stronie internetowej Instytutu.
VI. Planowany okres zatrudnienia: od 01.06.2022 r.