img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
13.01.2017 Podziękowanie dla IWNiRZ

Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych oraz Zakład Biotechnologii IWNiRZ uczestniczą w projekcie pt: „Studencki staż zawodowy startem do kariery - wzrost konkurencyjności absolwenta Wydziału Biologii UAM na rynku pracy", nr umowy POWR.03.01.00-00-S170/15, realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 01.05.2016 r. do 31.01.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach oraz zapewnienie wzrostu kompetencji zawodowych zgodnie z efektami kształcenia dla danego kierunku studiów. W ramach tego projektu dr Małgorzata Łochyńska oraz dr Karolina Wielgus w 2016 r. sprawowały opiekę merytoryczną oraz nadzorowały organizację i przebieg stażu 9 stażystów - studentów z III i V roku Wydziału Biologii UAM w okresie 04.07-04.10.2016 r. 

podziekowanie