img img img img img img img img img img
2021-10-20
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB
kadencji2021-2025
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ)

Historia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ).

Oddział Roślin Zielarskich zapoczątkował swą działalność w roku 1947 jako Państwowy Instytut Naukowy Leczniczych Surowców Roślinnych z siedzibą w Poznaniu.

Inicjatorem jego utworzenia i jego pierwszym dyrektorem był prof. dr Wacław Strażewicz, wybitny specjalista w zakresie zielarstwa, wykładowca i profesor farmakognozji Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym. Kontynuując tradycję polskiego zielarstwa, a szczególnie osiągnięcia związane z uprawą  ziół i ich zbiorem ze stanu naturalnego, profesor dr Wacław Strażewicz, jeden z organizatorów na Wileńszczyźnie Polskiego Towarzystwa Popierania Produkcji Roślin Leczniczych i przedwojenny działacz Polskiego Komitetu Zielarskiego, był rzecznikiem idei  powołania specjalistycznej jednostki naukowej zajmującej się roślinami leczniczymi i lekami naturalnego pochodzenia, co stanowiło nawiązanie do „Memoriału Polskiego Komitetu Zielarskiego” opublikowanego w roku 1938.

W skład Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych w początkowym okresie jego działalności wchodziły następujące jednostki organizacyjne:
Dział Hodowli Roślin Leczniczych z ogrodem botanicznym oraz Dział Doświadczeń Terenowych z siedzibami w Plewiskach, Dział Pracowni Naukowo - Badawczych z siedzibą w Poznaniu z pracowniami: Fitochemiczną, Farmakodynamiczną, Technologiczną, Mikroskopową oraz Suszarnictwa i Przechowywania Surowców.

Po przejściu Instytutu z Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, co nastąpiło na początku lat 60-tych, nazwa Instytutu uległa zmianie na Instytut Przemysłu Zielarskiego (w skrócie IPZ), co wiązało się z podporządkowaniem Instytutu Zjednoczeniu Przemysłu Zielarskiego. Od roku 1982 jednostka pozostaje w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 1987 - 2008 jego nazwa brzmiała Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (w skrócie IRiPZ).

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235, poz.1604) z dniem 01.01.2009 roku Instytut Włókien Naturalnych (IWN) oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) zostały połączone tworząc nową jednostkę o nazwie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ). Jednocześnie powołano Prof. dr hab Grzegorza Spychalskiego jako Kierownika oraz dr Marię Władykę-Przybylak jako Zastępcę Kierownika Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).

W dniu 29 czerwca 2009 r. prof. dr hab. Grzegorz Spychalski został powołany na funkcję Dyrektora IWNiRZ. W dniu 1 lipca 2009 r. dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak została powołana na funkcję Zastępcy Dyrektora ds Naukowych IWNiRZ. Od 2009 r. prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny sprawuje w IWNiRZ funkcję Zastępcy Dyrektora d/s Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń.

Z dniem 24 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Panu Wojciechowi Maksymiuk pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu 8 lipca 2016 r. prof. dr Ryszard M. Kozłowski został powołany na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pana dr Roberta Sobków na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu  19 grudnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią dr hab. Małgorzatę Zimniewską, prof. IWNiRZ na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ w Poznaniu.

Z dniem 11 grudnia 2018 r, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią dr hab. inż. Małgorzatę Zimniewską, Prof. IWNiRZ na Dyrektora w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Zakres prac badawczo-wdrożeniowych:

  • Gromadzenie kolekcji roślin leczniczych dla celów badawczych,
  • Badania zasobów naturalnych roślin prawnie chronionych,
  • Badania biologii kiełkowania roślin zielarskich,
  • Hodowla twórcza i zachowawcza odmian,
  • Nasiennictwo roślin zielarskich,
  • Opracowywanie technologii uprawy roślin zielarskich,
  • Wprowadzanie do upraw konwencjonalnych i ekologicznych gatunków rodzimych lub aklimatyzowanych,
  • Badania skuteczności środków ochrony roślin, 
  • Badania potrzeb pokarmowych roślin i efektywności nawożenia (badania polowe i wazonowe),
  • Opracowywanie metodyk mikrorozmnażania in vitro roślin zielarskich,
  • Hodowla in vitro roślin zielarskich w różnych warunkach celem optymalizacji wytwarzania związków biologicznie czynnych,
  • Ocena jakościowa i ilościowa składników biologicznie czynnych,
  • Ocena zanieczyszczenia surowców zielarskich metalami szkodliwymi dla zdrowia,
  • Badania nad zanieczyszczeniami surowców zielarskich pozostałościami pestycydów,
  • Badania ułatwiające standaryzację i bezpieczeństwo stosowania surowców i  przetworów roślinnych,
  • Opracowywanie receptur produktów leczniczych i suplementów diety zawierających składniki roślinne,
  • Wprowadzanie do produkcji preparatów leczniczych na bazie surowców zielarskich,
  • Opracowywanie specyfikacji surowców, produktów pośrednich i wyrobów gotowych celem wyznaczenia parametrów jakościowych,
  • Opracowywanie metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości na zgodność z wymaganiami oraz ich walidacji,
  • Badania stabilności roślinnych produktów leczniczych i innych przetworów zielarskich,
  • Molekularna identyfikacja zmienności genetycznej roślin zielarskich w ocenie ich bioróżnorodności,
  • Badania wpływu roślin zielarskich na ekspresję genów w modelu zwierzęcym,
  • Genotypowanie w celu identyfikacji polimorfizmów,
  • Kierunkowe badania farmakologiczne i farmakogenetyczne,
  • Przeprowadzanie oceny czystości mikrobiologicznej surowców zielarskich, leków roślinnych, produktów farmaceutycznych i suplementów diety,
  • Badania aktywności antybiotycznej substancji i leków pochodzenia roślinnego,
  • Ocena aktywności biologicznej substancji pochodzenia roślinnego, m.in. działania antymutagennego, mutanennego, działania przeciwutleniającego,
  • Dekontaminacja mikrobiologiczna surowców zielarskich.
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ)