Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Zasadą Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy (dalej Instytut) jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Instytut szanuje prawo swoich pracowników, współpracowników, klientów, dostawców do prywatności.

Instytut dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez osoby trzecie. Instytut deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Uprawnionych oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

1. Administrator

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu: ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321899, NIP 7811830940, REGON 301027411, dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zwanym Instytutem lub Administratorem danych.

2. Określenia użyte w Polityce

Uprawniony - osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z rekrutacją, zatrudnieniem, podjętą współpracą, zakupem produktów lub usług Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy.

Polityka - Polityka Prywatności Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy.

3. Dane osobowe

Informujemy, iż Uprawniony może kontaktować się z Administratorem danych bezpośrednio (w tym telefonicznie lub za pomocą poczty), a także wchodząc na stronę internetowej www.iwnirz.pl w celu zapoznania się z informacjami na temat jej organizacji, działalności, oferowanych produktów i świadczonych usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Uprawnionego będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi, transakcji lub procesu.

W takich przypadkach Uprawniony zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Uprawniony zainteresowany będzie zakupem określonego produktu, zleceniem realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty), współpracą z Instytutem lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie rekrutacji. Wówczas Uprawniony może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Uprawniony ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej,

(np. współpracownika), Instytut poczytuje, iż Uprawniony ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Uprawnionego w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Instytut tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Uprawnionego usługi, zakupu produktu, współpracy z Instytutem lub przeprowadzenia rekrutacji.

4. Wykorzystywanie danych

4.1. Realizacja usługi Uprawnionego

Informując Instytut o chęci zapoznania się z informacją handlową Uprawniony udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią. Instytut ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie

w realizację usługi, sprzedaży, współpracy jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji współpracy z Instytutem oraz traktować dane osobowe Uprawnionego jako ściśle poufne.

Dane przekazane przez Uprawnionego mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług.4.2. RekrutacjaInstytut prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów w wyniku samodzielnych bezpośrednich działań lub współpracy z Urzędami Pracy. Pozyskane w ten sposób dane osobowe Instytut wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. Za wyraźną zgodą Upoważnionego Instytut ma prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym.

4.3. Usługobiorcy

Dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Instytutu, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, ochrony mienia, zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów pozyskiwane do celów rekrutacyjnych przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej rekrutacji oraz za zgodą Upoważnionego przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dane osobowe pozyskiwane do celów związanych z zatrudnieniem przechowywane są przez okresy wynikające z przepisów dotyczących archiwizacji nie dłużej jednak niż przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia.

Dane osobowe pozyskiwane do celów sprzedaży towaru, realizacji usługi lub współpracy są przechowywane przez okres udzielonych gwarancji i do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tychże transakcji, usług lub współpracy oraz do upływu terminów przedawnienia obowiązków publicznoprawnych, na które wpływ ma dana transakcja.

6. Modyfikacja danych osobowych

Uprawnionemu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Instytut i w razie zaistnienia konieczności – prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Uprawnionemu przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy Instytutu. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iwnirz.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych. Instytut informuje, że żądanie usunięcia danych osobowych jest możliwe z uwzględnieniem wynikających z ogólnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązków gwarancyjnych, archiwizacyjnych, publicznoprawnych.

7. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach Instytut może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Instytutem osobom trzecim. W szczególności Instytut może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

na wniosek Uprawnionego,
w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego,
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
w związku z reorganizacją lub likwidacją Instytutu lub
w innych prawem przewidzianych wypadkach.
8. Ochrona danych

Instytut wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności, niezależnie od miejsca ich przetwarzania. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu drogą mailową Instytut wykorzystuje połączenie szyfrowane. Instytut nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane mu przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

W przypadku, gdy Instytut powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu Instytut zapewnia, że dochowuje należytej staranności przy wyborze podmiotu trzeciego, ocenie środków zabezpieczeń stosowanych przez podmiot trzeci i realizuje obowiązek kontrolny. Dane powierzone podmiotom trzecim oraz ich przetwarzanie poza obszarem Instytutu, są chronione w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Instytut przekazuje dane do Państw Trzecich.

10. Powiadomienia o zmianach

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Instytutu przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

11. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Instytut przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: sekretariat@iwnirz.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.