Zakład Biogospodarki

Kierownik Zakładu: dr Jakub Frankowski

Zakres zadań Zakładu:

 1. Prowadzenie badań nad metodami racjonalnego zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w tym hodowli, uprawy i przetwórstwa surowców roślinnych
  i zwierzęcych
 2. Hodowla zachowawcza i twórcza jedwabnika morwowego oraz uprawa i selekcja morwy białej
 3. Określenie potencjału plonotwórczego sorgo z krajowych upraw i możliwości jego wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki
 4. Badania nad efektywnymi sposobami zagospodarowania biomasy odpadowej powstającej
  w efekcie działalności zakładów naukowo-badawczych i doświadczalnych IWNiRZ-PIB,
  w tym możliwości ich kompostowania i stosowania jako bionawozu oraz jako surowiec do produkcji bioenergii
 5. Opracowanie rozwiązań zapewniających recycling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów z hodowli, uprawy i przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych,
  ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rolnictwa
 6. Badania dot. niwelowania negatywnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko
 7. Wspieranie innych zakładów Instytutu w działalności naukowo-badawczej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Pracownie Zakładu Biogospodarki:

Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB jako jedyna jednostka w Polsce prowadzi hodowlę zachowawczą i twórczą jedwabnika morwowego (Bombyx mori L.).Działania związane z rewitalizacją polskiego jedwabnictwa przewidują:

 • odtworzenie reprodukcji morwy odmiany „Żółwińska wielkolistna”
 • uprawę morwy białej na cele energetyczne, spożywcze i zielarskie
 • otrzymanie mieszańców przemysłowych o najlepszych cechach grenarskich
 • rozszerzenie hodowli jedwabnika morwowego w kraju
 • szkolenia hodowców jedwabników i osób zajmujących się uprawą morwy

Pracownia Zagospodarowania Odpadów

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

 • prowadzenie badań nad metodami racjonalnego zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i włókienniczego w tym z hodowli, uprawy i przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych
 • określenie możliwości uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych Polski wybranych gatunków roślin energetycznych
 • ocena jakości biomasy, wydajności energetycznej i opłacalności ekonomicznej w zależności od sposobu uprawy
 • opracowanie efektywnych metod wykorzystania odpadowej biomasy roślinnej do produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych
 • udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych związanych z produkcją, przetwórstwem i wykorzystaniem biomasy
 • współpraca w zakresie wdrażania uzyskanych wyników badań w rolnictwie, energetyce i innych gałęziach gospodarki

Osiągnięcia

Wpływ nawożenia azotowego na zawartość kannabinoidów w biomasie konopi siewnych (Cannabis sativa L.)”

Okres realizacji Projektu: 02.12.2021 r. – 02.12.2022 r.

Finansowanie: NCN Miniatura 5

Budżet: 90 000 zł


Opracowanie specjalistycznych podłoży dla roślin z dodatkiem biomasy konopnej

Okres realizacji Projektu: 01.05.2021 r. – 31.10.2022 r.

Finansowanie: Program MEiN "Inkubator Innowacyjności 4.0."

Budżet: 80 000 zł


Technologia wytwarzania masła z olejem konopnym

Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r.

Finansowanie: Program MEiN "Inkubator Innowacyjności 4.0."

Budżet: 80 000 zł


Doskonalenie technologii peletyzacji biomasy konopnej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 r. – 31.03.2023 r.

Finansowanie: Program MEiN "Inkubator Innowacyjności 4.0."

Budżet: 90 000 zł


Doskonalenie technologii uprawy konopi odmiany 'Henola' w aspekcie maksymalizacji produkcji oraz określenia możliwości gospodarczego wykorzystania plonu

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r.

Finansowanie: Program MNiSW "Inkubator Innowacyjności+"

Budżet: 98 904,80 zł


Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej

Okres realizacji Projektu: 01.10.2021 r. – 31.12.2023 r.

Finansowanie: NCBiR w ramach konkursu Szybka Ścieżka - Agrotech (7/1.1.1/2020)/ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-2271/20

Budżet: 3 371 546,50 zł


Własność intelektualna:

Zastrzeżone znaki słowno-graficzne:

 • „Drone4Crop” - projekt „Optymalizacja upraw lnu zwyczajnego i konopi siewnych z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych niskiego pułapu”
  w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • „HempHuskIn” – projekt „Innowacyjna Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni” w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posiadane technologie:

 • Technologia hodowli jedwabnika morwowego.
 • Technologia uprawy morwy białej na różne cele gospodarcze.
 • Technologia uprawy sorgo na ziarno w warunkach klimatycznych Polski.
 • Rozwijanie technologii wykorzystania detekcji spektralnej i narzędzi fotogrametrycznych do optymalizacji procesów uprawy w aspekcie zmienności procesów agrotechnicznych z wykorzystaniem dronów.
 • Rozwijanie technologii predykcji plonowania roślin uprawnych, w tym przede wszystkim konopi, za pomocą metod sztucznej inteligencji.
 • Prace nad opracowaniem technologii oceny wydajności energetycznej biomasy
  (z wykorzystaniem sprzętu planowanego do zakupienia w ramach zaakceptowanego projektu KPO).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.