Dotacja celowa MRiRW 2021

Kwota dofinansowania: 2 772 400 zł

W 2021 roku Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w ramach dotacji celowej finansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zrealizował 18 zadań. Zadania oraz efekty prac dotacji celowej 2021 r. wyglądają następująco: 

 1. Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian lnu (Linum usitatissimum L.) o ulepszonej jakości oraz o zwiększonej odporności na Fusarium spp. i suszę.
  • Określono odporność perspektywicznych linii hodowlanych lnu oleistego i włóknistego na stres suszy oraz porażenie grzybami różnych szczepów Fusarium oxysporum.
  • Na podstawie porównania 30 linii lnu wybrano najlepsze genotypy do dalszych prac hodowlanych w kierunku wytworzenia nowych odmian o wysokiej wartości gospodarczej
 2. Wytworzenie materiałów wyjściowych konopi siewnych (Cannabis sativa L.) syntetyzujących pożądane substancje biologicznie czynne oraz roślin o niskopiennym pokroju i wysokim plonie nasion.
  • Otrzymano 151 zaaklimatyzowanych sadzonek konopi, które odpowiadały klonom 21 genotypów do oceny potencjalnych form rodzicielskich pod względem zawartości kannabinoidów,
  • Otrzymano 60 nowych genotypów konopi z odmian konopi jednopiennych oraz dwupiennych,
  • Zoptymalizowano protokół mikropropagacji konopi.
 3. Uzyskiwanie materiałów wyjściowych do hodowli ostropestu plamistego o zwiększonym plonie owoców i podwyższonej zawartości związków biologicznie czynnych.
  • Wybrano genotypy, które posłużą jako materiały wyjściowe do dalszych prac hodowlanych.
 4. Ocena materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian różeńca górskiego i tarczycy bajkalskiej o wysokim plonie i zawartości związków bioaktywnych
  • Przeprowadzono ocenę zakresu międzyosobniczego zróżnicowania plonu oraz zawartości głównych związków bioaktywnych w surowcu zielarskim różeńca górskiego i tarczycy bajkalskiej.
  • Określono wpływ metody utrwalania surowca zielarskiego na drodze suszenia termicznego lub sublimacyjnego na poziom fitozwiązków.
  • Przeprowadzono analizę wpływu terminu zbioru w okresie jesiennym organów podziemnych Rh. rosea i S. baicalensis na zawartość głównych substancji bioaktywnych.
  • Określono zdolności kiełkowania materiału nasiennego zebranego z badanych populacji.
 5. Charakterystyka fitochemiczna wybranych odmian konopi siewnych otrzymanych metodą kultur in vitro.
  • Otrzymano 151 prób surowca do badań fitochemicznych.
  • Wykonano analizy zawartości kannabinoidów wskazując perspektywiczne genotypy tzn. które osiągnęły zawartość CBD > 3%.
  • Wykonano analizę zawartości terpenów dla wybranych genotypów i odmian celem waloryzacji posiadanego materiału.
 6. Ocena potencjału aplikacyjnego lnu i konopi zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania roślin włóknistych.
  • Opracowano raport z oceny jakościowej surowców z lnu i konopi,
  • Opracowano raport z analizy zasadności ekonomicznej poszczególnych kierunków wykorzystania lnu i konopi,
  • Opracowano wykaz kierunków wykorzystania roślin włóknistych,
  • Stworzono mapę rekomendacji wykorzystania roślin włóknistych,
  • Opracowano raport z analizy porównawczej trzech form użytkowych lnu.
 7. Ocena potencjału roślin zielarskich uprawianych i dziko rosnących w Polsce z myślą o wielokierunkowym wykorzystaniu w biogospodarce.
  • Opracowano bazę danych roślin zielarskich uprawianych w Polsce z charakterystykami uwzględniającymi ich podstawowe cechy biologiczne i użytkowe (92 gatunki roślin).
  • Opracowano bazę danych roślin zielarskich dziko rosnących w Polsce z charakterystykami uwzględniającymi ich podstawowe cechy biologiczne i użytkowe (545 gatunków roślin).
  • Przygotowano krytyczną analizę potencjału roślin zielarskich w Polsce.
 8. Analiza suszu z liści morwy białej (Morus alba L.) pod względem wykorzystania  w zielarstwie i fitoterapii
  • Opracowano raport oceny potencjału zielarskiego morwy białej.
  • Opracowano raport zawierający zalecenia dla plantatorów w zakresie uprawy morwy białej.
  • Opracowano raport dotyczący możliwości zastosowania morwy białej w zielarstwie i fitoterapii.
 9. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych.
  • Opracowano i uaktualniono programy i metodyki integrowanej ochrony lnu, konopi włóknistych i wybranych roślin zielarskich, które stanowią kompendium aktualnej wiedzy niezbędnej dla wdrażania i prowadzenia ochrony roślin zgodnie z zasadami ochrony integrowanej.
 10. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, integrowanej   produkcji roślin oraz poradników sygnalizatora.
  • Rezultaty są dostępne na „Platformie sygnalizacji agrofagów”.
  • Opracowano broszurę informacyjną dotyczącej agrofagów morwy białej w odpowiedzi na zapotrzebowanie doradztwa rolniczego i producentów rolnych.
 11. Wielokierunkowe zagospodarowanie wełny owczej pochodzącej od ras owiec górskich hodowanych w Polsce z uwzględnieniem surowca niespełniającego wymogów jakościowych.
  • Pozyskano surowiec do badań i wytworzenia prototypów wyrobów na bazie wełny pochodzącej od polskiej owcy górskiej.
  • Wykonanie badań średnicy włókien wełnianych pochodzących od różnych ras owiec hodowanych w Polsce.
  • Dokonano analizy jakościowej surowca wełnianego pochodzącego od różnych ras owiec z różnych terenów górskich i podgórskich.
  • Wytworzono prototypy wyrobów technicznych w postaci mat o różnym udziale procentowym wełny owczej w połączeniu z surowcem łykowym.
 12. Opracowanie etapów technologii pozyskiwania włókna długiego z konopi.
  • Określono zawartości włókna długiego w przebadanych roślinach.
  • Opracowano technologie pozyskiwania włókna długiego konopnego na zespole turbinowo-pakulanym lniarskim.
  • Przygotowano słomę konopną w taki sposób, by długością odpowiadała długości lnu.
  • Przygotowanie zespołu i próby w skali doświadczalnej wskazały dalszą pracę nad przemysłowym przygotowaniem słomykonopnej do pozyskiwania włókna długiego
 13. Opracowanie metody pozyskiwania olejków eterycznych z roślin zielarskich w skali półprodukcyjnej.
  • Określono jakość surowca zielarskiego przeznaczonego do ekstrakcji olejków eterycznych na podstawie analizy zawartości olejków oraz ich składu chemicznego.
  • Przygotowano surowiec do ekstrakcji olejków eterycznych z trzech gatunków roślin zielarskich w postaci ziela zebranego w okresie kwitnienia roślin i wysuszonego w temperaturze do 350C.
  • Opracowano technologię destylacji surowca.
 14. Ocena zawartości substancji bioaktywnych w konopiach włóknistych porażonych przez patogenu grzybowe
  • Opracowano informator dla producentów, który informuje o czynnikach wpływających na zwiększenie zawartości THC w konopi.
 15. Badanie wpływu technologii obłuskiwania nasion konopi na parametry fizyczne otrzymanych frakcji.
  • Wykonano 20 prób na urządzeniach.
  • Opracowano opis technologiczny dla poszczególnych urządzeń stanowiących kluczowe elementy linii do obłuskiwania nasion.
 16. Ocena metod modelowania neuronowego w predykcji jakości oraz ilości plonu konopi siewnych.
  • Wytworzono dwa modele SSN prognozujące ilość oraz jakość plonu konopi o wysokich parametrach jakościowych. Wytworzone modele mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnych badań nad zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu wartości związanych z plonowaniem konopi siewnych.
  • Opracowano raport z oceny metod modelowania neuronowego w predykcji jakości oraz ilości plonu konopi siewnych
  • Opracowano wykaz rekomendacji dot. postępowania w celu efektywnej.
 17. Szkolenia pracowników jednostek Policji w zakresie biologii, uprawy i ustawodawstwa konopi włóknistych.
  • Przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy Policji dotyczące zagadnień związanych z konopiami włóknistymi t.j:
   • Biologiczna charakterystyka konopi
   • Stadia rozwojowe konopi włóknistych
   • Odmiany konopi włóknistych, charakterystyka odmian
   • Porównanie konopi włóknistych z indyjskimi
   • Uwarunkowania formalno-prawne w uprawie konopi włóknistych
   • Wykorzystanie konopi (prezentacja produktów z konopi włóknistych)
   • Metodyka UE pobierania prób konopi na analizy zawartości THC w roślinach.
   • Analizy chemiczne materiału roślinnego konopi włóknistych
 18. Analiza parametrów jakościowych wełny owczej pochodzącej od owiec linii syntetycznych.
  • Nawiązano współpracę z podmiotami zewnętrznymi hodowcy/instytucje w celu pozyskania surowca do badań oraz współpracy naukowej.
  • Przeprowadzono analizę podstawowych parametrów jakościowych surowca (analizy mikroskopowe, długość i średnica włókna itp.) wraz z analizą statystyczną.
  • Oceniono jakość surowca wełnianego pochodzącego od rasy Wrzosówka oraz linii syntetycznej Białogłowa Owca Mięsna.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.